วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

อบรมคอมพิวเตอร์ รุ่น 1 บ้านหว้า

ภาพกิจกรรม อบรมคอมพิวเตอร์ รุ่น 1 บ้านหว้า

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

ขอมูลทั่วไปโรงเรียน 2560

ความเป็นมา(ประวัติโรงเรียน)
          โรงเรียนบ้านหว้า  ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  14  พฤษภาคม  2504  มีเนื้อที่ 11 ไร่  37  ตารางวามีนายวีระพันธ์  สัมวัฒนะ  สมุห์อำเภอ  เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน แต่งตั้งนายเสรี  ศรีชัย  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  มีนักเรียนทั้งหมด  113  คน  จัดชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน  1  ห้องเรียน    วันที่  1  กันยายน  2505  ทางราชการได้บรรจุแต่งตั้ง  นายโกวิท  ทรงกลด  มาดำรงตำแหน่งครู  วันที่  5  พฤษภาคม  2508  ย้าย นายโกวิท  ทรงกลด  และแต่งตั้ง นายประสิทธิ์  พันธุ์พิพัฒน์  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง  ในปี พ.ศ. 2516  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่   ในโครงการอาสาพัฒนาโรงเรียนประชาบาล (อ.ส.พ.ป.)  จากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล  เป็นจำนวนเงิน  50,000  บาท  และดำเนินการก่อสร้างโดยอาสาสมัคร  ปีการศึกษา  2528  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้าง ฝ. 33  เป็นจำนวนเงิน  30,000  บาท  วันที่  22  มิถุนายน  2530  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  1  หลัง  เป็นจำนวนเงิน  180,000  บาท  วันที่  30  กันยายน  2534  นายวิรัช  รัตนา  เกษียณอายุราชการ  นายบุญส่ง  นาครัตน์  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  และทางการได้แต่งตั้งนายบุญมี  เครือแสง  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  วันที่  1  กรกฎาคม  2536  ปีการศึกษา  2540  คณะผ้าป่ามอบเงินสร้างห้องสมุดโรงเรียน  จำนวน  100,000  บาท   วันที่  1  กรกฎาคม  2541  ได้รับมอบประปาโรงเรียน  จากองค์การสงเคราะห์เด็กและชุมชน  งบประมาณ  จำนวน  65,500  บาท  วันที่  30  กันยายน  2541  นายบุญมี   เครือแสง  เกษียณอายุราชการ  นายอำพล  ศรีชัย  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  วันที่  2  กรกฎาคม  2542   นายเครือจักรภพ  ใสกระจ่าง  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  วันที่  21  มีนาคม  2543  นางสาวสุวิมล  บัวบาล  มาบรรจุตำแหน่ง  อาจารย์  1  ระดับ  3  วันที่  1  ตุลาคม  2544  นายเครือจักรภพ  ใสกระจ่าง  ได้รับคำสั่งให้เลื่อนระดับจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่ 
                 วันที่  3  มิถุนายน  2548   นายสาม  รักษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมชัย  อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  ได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้า  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  3  ที่ 153/2548  สั่ง  ณ  วันที่  20  พฤษภาคม 2548 และหนังสือส่งตัวจาก โรงเรียนบ้านพนมชัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  3  ที่ ศธ  04140.127/90  ลงวันที่  3  มิถุนายน  2548   และได้รับการมอบงานในหน้าที่อย่างเป็นทางการในวันที่  3  มิถุนายน  2548  เวลา  14.39  นาฬิกาเป็นต้นไปภารกิจสถานศึกษา
-ภารกิจตามกฎหมาย

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34(2) มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ โดยให้มีผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

วิสัยทัศน์
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ครูก้าวหน้าสู่มืออาชีพ สถานศึกษาวิวัฒนาสู่โรงเรียนวิถีพุทธ ภายใต้การบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปีการศึกษา 2559

พันธกิจ
          1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
          2.ส่งเสริมและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
          3.ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
          4.ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาตามแนววิถีพุทธ
          5.จัดกิจกรรมสนองนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เป้าประสงค์
1.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
2.ครูและบุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก้าวหน้าสู่มืออาชีพ
3.สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
4.สถานศึกษาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธอย่างเต็มรูปแบบ
5.สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมสนองนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาได้อย่างครบถ้วน   

กลยุทธ์ 
          1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
          2.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
          3.ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมสู่มาตรฐาน
          4.พัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนวิถีพุทธอย่างเต็มรูปแบบ
          5.พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา                                  

จุดเน้น
          1.ผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3
          2.นักเรียนมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
          3.นักเรียน ป.3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น นักเรียน ป.6 ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะ การคิดขั้นพื้นฐาน
          4.นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความเป็นไทย จิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง
          5.เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะศาสตร์
          6.สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
          7.นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม
          8.โรงเรียนมีระบบประกันภายในที่เข้มแข็ง และได้รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
          9.ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่โรงเรียนวิถีพุทธอย่างเต็มรูปแบบ
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
สมาธิดี  มีวินัย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
ความหมาย  โรงเรียนบ้านหว้า เป็นโรงเรียนที่เน้นให้นักเรียนมีสมาธิ   มีการสวดมนต์ภาวนารักษาศีลอยู่เป็นนิจ  ก่อนจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทุกวัน เพื่อฝึกให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   ในด้านประเพณีต่างๆ ครูและนักเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญตลอด ที่โดดเด่นที่สุดที่คือประเพณีลอยกระทง ในแต่ละปีโรงเรียนร่วมกับชุมชน วัด องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดประเพณีขึ้น นักเรียนมีส่วนช่วยในการจัดกระทงและรำในขบวนแห่    จนได้รับคำยกย่องชมเชยจากบุคคลภายนอกและชุมชนตลอดมา  และประเพณีอื่น ๆ โรงเรียนจะเข้าร่วมประเพณีตามปกติเช่น การทำบุญตักบาตร  เวียนเทียน เป็นต้น
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนตราประจำโรงเรียนสีประจำโรงเรียนต้นไม้ประจำโรงเรียน


วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

ข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมา(ประวัติโรงเรียน)
          โรงเรียนบ้านหว้า  ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  14  พฤษภาคม  2504  มีเนื้อที่ 11 ไร่  37  ตารางวามีนายวีระพันธ์  สัมวัฒนะ  สมุห์อำเภอ  เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน แต่งตั้งนายเสรี  ศรีชัย  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  มีนักเรียนทั้งหมด  60  คน  จัดชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน  1  ห้องเรียน    วันที่  1  กันยายน  2505  ทางราชการได้บรรจุแต่งตั้ง  นายโกวิท  ทรงกลด  มาดำรงตำแหน่งครู  วันที่  5  พฤษภาคม  2508  ย้าย นายโกวิท  ทรงกลด  และแต่งตั้ง นายประสิทธิ์  พันธุ์พิพัฒน์  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง  ในปี พ.ศ. 2516  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่   ในโครงการอาสาพัฒนาโรงเรียนประชาบาล (อ.ส.พ.ป.)  จากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล  เป็นจำนวนเงิน  50,000  บาท  และดำเนินการก่อสร้างโดยอาสาสมัคร  ปีการศึกษา  2528  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้าง ฝ. 33  เป็นจำนวนเงิน  30,000  บาท  วันที่  22  มิถุนายน  2530  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  1  หลัง  เป็นจำนวนเงิน  180,000  บาท  วันที่  30  กันยายน  2534  นายวิรัช  รัตนา  เกษียณอายุราชการ  นายบุญส่ง  นาครัตน์  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  และทางการได้แต่งตั้งนายบุญมี  เครือแสง  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  วันที่  1  กรกฎาคม  2536  ปีการศึกษา  2540  คณะผ้าป่ามอบเงินสร้างห้องสมุดโรงเรียน  จำนวน  100,000  บาท   วันที่  1  กรกฎาคม  2541  ได้รับมอบประปาโรงเรียน  จากองค์การสงเคราะห์เด็กและชุมชน  งบประมาณ  จำนวน  65,500  บาท  วันที่  30  กันยายน  2541  นายบุญมี   เครือแสง  เกษียณอายุราชการ  นายอำพล  ศรีชัย  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  วันที่  2  กรกฎาคม  2542   นายเครือจักรภพ  ใสกระจ่าง  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  วันที่  21  มีนาคม  2543  นางสาวสุวิมล  บัวบาล  มาบรรจุตำแหน่ง  อาจารย์  1  ระดับ  3  วันที่  1  ตุลาคม  2544  นายเครือจักรภพ  ใสกระจ่าง  ได้รับคำสั่งให้เลื่อนระดับจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่ 
                             วันที่  3  มิถุนายน  2548   นายสาม  รักษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมชัย  อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  ได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้า  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  3  ที่ 153/2548  สั่ง  ณ  วันที่  20  พฤษภาคม 2548 และหนังสือส่งตัวจาก โรงเรียนบ้านพนมชัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  3  ที่ ศธ  04140.127/90  ลงวันที่  3  มิถุนายน  2548   และได้รับการมอบงานในหน้าที่อย่างเป็นทางการในวันที่  3  มิถุนายน  2548  เวลา  14.39  นาฬิกาเป็นต้นไปภารกิจสถานศึกษา
-ภารกิจตามกฎหมาย

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34(2) มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ โดยให้มีผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้วิสัยทัศน์
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ครูก้าวหน้าสู่มืออาชีพ สถานศึกษาวิวัฒนาสู่โรงเรียนวิถีพุทธ ภายใต้การบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปีการศึกษา 2559

พันธกิจ
          1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
          2.ส่งเสริมและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
          3.ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
          4.ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาตามแนววิถีพุทธ
          5.จัดกิจกรรมสนองนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เป้าประสงค์
1.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
2.ครูและบุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก้าวหน้าสู่มืออาชีพ
3.สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
4.สถานศึกษาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธอย่างเต็มรูปแบบ
5.สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมสนองนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาได้อย่างครบถ้วน   

กลยุทธ์ 
          1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
          2.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
          3.ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมสู่มาตรฐาน
          4.พัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนวิถีพุทธอย่างเต็มรูปแบบ
          5.พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา                                  

จุดเน้น
          1.ผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3
          2.นักเรียนมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
          3.นักเรียน ป.3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น นักเรียน ป.6 ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะ การคิดขั้นพื้นฐาน
          4.นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความเป็นไทย จิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง
          5.เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะศาสตร์
          6.สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
          7.นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม
          8.โรงเรียนมีระบบประกันภายในที่เข้มแข็ง และได้รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
          9.ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่โรงเรียนวิถีพุทธอย่างเต็มรูปแบบ
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
สมาธิดี  มีวินัย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
ความหมาย  โรงเรียนบ้านหว้า เป็นโรงเรียนที่เน้นให้นักเรียนมีสมาธิ   มีการสวดมนต์ภาวนารักษาศีลอยู่เป็นนิจ  ก่อนจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทุกวัน เพื่อฝึกให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   ในด้านประเพณีต่างๆ ครูและนักเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญตลอด ที่โดดเด่นที่สุดที่คือประเพณีลอยกระทง ในแต่ละปีโรงเรียนร่วมกับชุมชน วัด องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดประเพณีขึ้น นักเรียนมีส่วนช่วยในการจัดกระทงและรำในขบวนแห่    จนได้รับคำยกย่องชมเชยจากบุคคลภายนอกและชุมชนตลอดมา  และประเพณีอื่น ๆ โรงเรียนจะเข้าร่วมประเพณีตามปกติเช่น การทำบุญตักบาตร  เวียนเทียน เป็นต้น
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนตราประจำโรงเรียนสีประจำโรงเรียนต้นไม้ประจำโรงเรียน